Takaisin etusivulle


Perustietoa sukuseurastaTuunaisen sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa,
vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
Sukuseura on perustettu heinäkuussa 2000.

Sukuseuran Hallitus


Puheenjohtaja, Yhteystiedot:
Ari Mikkilä
Liminka

Inkerin ja Orvon poika
Syntymäpaikka: Lapuaari.mikkila(at)iki.fi


Varapuheenjohtaja:
Markku Tuunainen
Humppila

Martin ja Toinin poika
Syntymäpaikka: Paavola
 
 
Skype: mtuunainen
markku.tuunainen(at)surffi.net


Sihteeri:
Olavi Hyvönen
Tampere

Vaimo Orvokki, Inkerin ja Orvon tytär
Äiti, Kanneljärven evakko Karjalasta
Syntymäpaikka: Tampere
 
Skype: olavi.hyvönen
olavi.hyvonen(at)saunalahti.fi


Jäsen:
Juha Tuunainen
Mikkeli

Martin ja Kyllikin poika
Syntymäpaikka: Kauhajoki


 


Jäsen:
Päivi Airevuo-Riipinen
Jämsänkoski

Hilkan ja Kalervon tytär
Syntymäpaikka: Koskenpää
 
Skype: paivi.airevuo.riipinen
paivi.airevuo-riipinen(at)pp.inet.fi


Jäsen:
Kirsi Kirves
Palojoki

Irman ja Aarnen tytär
Syntymäpaikka: Helsinki


kirsi.kirves(at)gmail.com


Jäsen:
Reino Tuunainen
Jalasjärvi

Eeron ja Allin poika
Syntymäpaikka: Kauhajoki


rei-no(at)hotmail.com


Jäsen:
Satu Koski-Lammi
Jalasjärvi

Rauhan ja Heljön tytär
Syntymäpaikka: Jalasjärvi


satu.koski-lammi(at)suomi24.fi


Jäsen:
Eetu Airevuo
Jämsänkoski

Päivin ja Kari Heinosen poika
Syntymäpaikka: Jämsä


eetu.airevuo(at)hotmail.comhttp://suvut

Tuunaisen sukuseuran säännöt

 

 

 

1 § Nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Tuunaisen sukuseura ja sen kotipaikka on Kauhajoki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Tuunaisen suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

 

·         järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia

·         tilaisuuksia,

·         suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,

·         kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,

·         harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,

·         toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kylä-yhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.

 

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan raha-avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia.

 

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.

 

3 § Jäsenet

 

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi otetaan jokainen henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton tai avoliiton kautta on siihen liittynyt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

 

Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai - jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran sukukokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta pitemmältä ajalta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

 

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja

vuotuisen tai ainaisjäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsen-

ryhmälle päättää varsinainen sukukokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunnia-

jäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6 § Hallitus

 

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut

puheenjohtaja ja 2 - 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 - 8 varajäsentä.    Jäseniä valittaessa otetaan huomioon eri sukuhaarojen tasapuolinen edustus. Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika. Hallitukseen valitun tulee olla 15 vuotta täyttänyt.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä voi perustaa tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa-antavia elimiä.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Seuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.

 

7 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

 

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

 

Sukuseuran tilikausi päättyy vuosittain 31.12.

 

Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista

sukukokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa

viimeistään kaksi viikkoa ennen sukukokousta hallitukselle.

 

9 § Sukuseuran kokoukset

 

Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sukukokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

Seuran vuosikokouksena on varsinainen sukukokous, joka pidetään joka toinen tai joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti – syyskuun aikana. Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus  katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Seuran sukukokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Jäsen voi käyttää äänioikeutta kuitenkin vasta täytettyään 15 vuotta. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

11 § Varsinainen sukukokous

 

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja

jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi

8. päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet

10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai seuran

purkamista koskevan asian esillä olosta.

 

Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään seuran varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen

määräämällä tavalla. Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen

maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.

 

13 § Yhdistyslain noudattaminen

 

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.

 

14 § Etujen säilyminen

 

Seuran jäsenien jäsenoikeudet säilyvät sääntöjen muuttuessa.

 

 

 


[Sivun alkuun]


Takaisin etusivulle